Aby zapewnić najwyższą jakość usług wykorzystujemy informacje przechowywane w przeglądarce internetowej.
Sprawdź cel, warunki przechowywania lub dostępu do nich w Polityce prywatności.
Zamknij

 
Alkoholizm i Narkomania Alcoholism and Drug Addiction - nr 4/2016

Dla autorów:

INSTRUKCJA DLA AUTORÓW

 

Autorów zapraszamy do składania prac 
w elektronicznym systemie redakcyjnym Elsevier

http://ees.elsevier.com/alkona/

 

INSTRUKCJA DLA AUTORÓW

 

Artykuły należy składać on-line za pośrednictwem strony internetowej: www.ees.elsevier.com/alkona

 

WPROWADZENIE

 

Kwartalnik „Alkoholizm i Narkomania/Alcoholism and Drug Addiction”  ma charakter interdyscyplinarny - publikowane są tu prace z zakresu problemów związanych z alkoholem i innymi substancjami psychoaktywnymi. Redakcja przyjmuje do druku prace:

•         badawcze (oryginalne)

•         przeglądowe

•         monograficzne

•         kazuistyczne

•         recenzje książek

•         sprawozdania z konferencji naukowych

•         polemiki

•         listy

•         informacje kronikarskie.

 

Objętość prac oryginalnych i przeglądowych nie powinna przekraczać 21 stron, czyli ok. 40.000 znaków (liczonych ze spacjami), łącznie z tabelami, rysunkami, piśmiennictwem i streszczeniem.

 

Każdy artykuł przesłany do publikacji powinien zawierać:

•         oświadczenie, że praca nie została wcześniej w całości czy w części opublikowana lub złożona do druku w innej redakcji,

•         oświadczenie o potencjalnym konflikcie interesów,

•         oświadczenie, że w publikacji nie występują zjawiska ghostwriting i guest authorship.

 

 

INFORMACJE PODSTAWOWE - DEFINICJE

 

Zasady etyczne

Treści przedstawione w artykule powinny być zgodne:
- z zasadami Deklaracji Helsińskiej, odnoszącymi się do badań z udziałem ludzi http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/index.html

- z dyrektywami Unii Europejskiej dotyczącymi ochrony zwierząt używanych do celów naukowych,

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/legislation_en.htm

- z ujednoliconymi wymaganiami dla czasopism biomedycznych (ICMJE) http://www.icmje.org/
- z zasadami etycznymi określonymi w Porozumieniu z Farmington z 1997 roku (Alkoholizm i Narkomania, 1997, 29, 4, 523-525);

http://ain.ipin.edu.pl/archiwum/1997/4/AiN_4-1997-02.pdf

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1080/09652149736332/pdf

Więcej informacji na temat zasad etycznych w publikowanych artykułach można znaleźć na: http://www.elsevier.com/publishingethics

oraz

http://www.elsevier.com/journal-authors/ethics

 

.

Prawa badanych
Prace badawcze muszą respektować prawa osób badanych do prywatności i poufności. Powinni oni wyrazić świadomą zgodę na udział w badaniach.

 

Wszystkie dane osobowe i informacje dotyczące pacjenta zawarte w artykule i innych materiałach dodatkowych (włącznie z rycinami i plikami video) muszą być usunięte, chyba że pacjent (lub opiekun prawny) wyrazi pisemną zgodę na użycie jego danych. Więcej informacji na: http://www.elsevier.com/patientphotographs

 

 

Konflikt interesów

Wszyscy autorzy powinni ujawnić rzeczywisty lub potencjalny konflikt interesów z ostatnich trzech lat – zarówno finansowy, jak i w stosunkach z osobami, organizacjami lub firmami – który mógłby mieć wpływ na przekazaną do publikacji pracę. Potencjalny konflikt interesów występuje m.in. w przypadku zatrudnienia, konsultacji, akcjonariatu, honorariów, świadczenia płatnych ekspertyz, aplikacji/rejestracji patentów, grantów lub innych projektów związanych z finansowaniem.

Więcej na:

http://www.elsevier.com/conflictsofinterest

http://help.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/286/p/7923

 

W przypadku braku konfliktu interesów autorzy proszeni są również o złożenie oświadczenia.

 

 

Prawa autorskie

 

Autorskie prawa majątkowe

 

Po akceptacji artykułu do publikacji,  autorzy zostaną poproszeni o wypełnienie formularza „Wyłączna Umowa Licencyjna” (więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej http://www.elsevier.com/OAauthoragreement). Ponowne wykorzystanie przez osoby trzecie artykułu w ramach otwartego dostępu zależy od wybranej przez autora/autorów  licencji użytkownika  (zobacz http://www.elsevier.com/openaccesslicenses).

 

 

Prawa majątkowe do artykułu zatrzymane przez autora

 

Autor – niezależnie od posiadania niezbywalnych autorskich praw osobistych –zatrzymuje pewne autorskie prawa majątkowe do artykułu. Te ostatnie mogą dotyczyć również pracodawcy lub instytucji, w której pracuje autor. Szczegółowe informacje dostępne są na: http://www.elsevier.com/authorsrights

 

 

Autorskie prawa osobiste

 

Nie do zaakceptowania jest przyznawanie się do autorstwa cudzych tekstów, a także cytowanie fragmentów cudzych tekstów i wykorzystywanie ich bez podania źródła. W razie wykrycia plagiatu, informacja na ten temat ukaże się na łamach naszego pisma.

[Art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90, poz. 631).]

Informacje na ten temat można znaleźć na stronie: http://www.prawoautorskie.pl/art-16-tresc-autorskich-praw-osobistych

 

 

Pisemne pozwolenie na reprodukcję pracy

 

Autorzy, którzy w swoim artykule użyli materiałów pochodzących z innych źródeł, muszą załączyć pisemne pozwolenie  na ich  reprodukcję  w kwartalniku „Alkoholizm i Narkomania/Alcoholism and Drug Addiction” od autora i wydawcy.Uzyskanie pisemnej zgody przynajmniej jednego autora dotyczy  również pracy, która jest  jeszcze w druku, niepublikowanych danych  czy informacji  pochodzących z prywatnego źródła (np. osobistych listów, e-maili, rozmów)

 

 

Umowy z organizacjami zapewniającymi środki finansowe

Wydawnictwo Elsevier zawarło szereg umów z podmiotami finansującymi, umożliwiając autorom przestrzeganie określonych przez fundatorów zasad tzw. otwartego dostępu (open access). Więcej informacji o obowiązujących umowach można uzyskać na stronie http://www.elsevier.com/fundingbodies.

Po akceptacji, zgodnie z zasadą otwartego dostępu, artykuł zostanie  opublikowany na podstawie licencji niekomercyjnej. Autorzy, którzy potrzebują komercyjnej licencji CC BY, mogą składać wniosek w tej sprawie po zaakceptowaniu pracy do druku do wydawnictwa Elsevier.

 

 

Otwarty dostęp (Open access)

Każdy recenzowany artykuł badawczy, który zostanie opublikowany w niniejszym czasopiśmie, będzie miał status otwartego dostępu (open access). Oznacza to, że  zaraz po opublikowaniu będzie dostępny bezpłatnie na całym świecie  za pośrednictwem Internetu, w łatwym do odczytu formacie, przez czas nieokreślony. Autor nie ponosi z tego tytułu żadnych opłat. Za udostępnienie artykułu w ramach otwartego dostępu płaci Instytut Psychiatrii i Neurologii.  Powtórne wykorzystanie artykułu reguluje licencja użytkownika CC (zobacz http://www.elsevier.com/openaccesslicenses). Wszystkie artykuły zostaną opublikowane na podstawie następującej licencji: CC BY-NC-ND license http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0

 

 

Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND)
Artykuł może być rozpowszechniany i kopiowany przez osoby trzecie w celach niekomercyjnych, a także włączany do prac zbiorowych (np. do antologii), pod warunkiem zamieszczenia informacji o autorze/autorach i niewprowadzania w nim żadnych zmian i modyfikacji.

 

 

Rola źródła finansowania

Autor jest proszony o podanie listy instytucji/osób zapewniających wsparcie finansowe przeprowadzonego badania i/lub przygotowania artykułu. Wskazane jest również krótkie opisanie roli sponsora/ów w projektowaniu badania, zbieraniu danych, analizie i przygotowaniu danych, w pisaniu raportu oraz decyzji dotyczącej złożenia artykułu do publikacji. Jeżeli autor nie korzystał z żadnego finasowania taka informacja również powinna być podana w pracy.

 

 

Wkład pracy autorów

Wskazanie wkładu poszczególnych autorów w powstanie artykułu jest zalecane, lecz nieobowiązkowe. Wkład autorów dotyczy  następujących kwestii:

·         koncepcji i projektu pracy,

·         zebrania danych i interpretacji,

·         analizy statystycznej i przygotowania wyników badań do analizy,

·         krytycznego zrecenzowania pod kątem istotnej zawartości intelektualnej,

·         zebrania piśmiennictwa,

·         akceptacji ostatecznej wersji do opublikowania.

 

 

Zjawisko ghostwriting i guest authorship

Ghostwritingi guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej. Ghostwriting polega na tym, że autor publikacji nie jest ujawniony w zespole autorów, autorstwo przypisuje się innej osobie. W przypadku guest authorship osoba znajduje się wśród autorów lub współautorów publikacji, mimo że nie brała udziału w przygotowaniu publikacji lub jej wkład był znikomy.

 

Przy składaniu artykułów wymagane jest oświadczenie, że w publikacji nie występują zjawiska ghostwriting i guest authorship. Wykryte przypadki tego typu procedur będą ujawniane i przekazywane instytucjom zatrudniającym autorów, towarzystwom naukowym, stowarzyszeniom wydawców naukowych itp.

 

 

Zmiany w składzie autorów

Zmiany w składzie autorów dotyczą dodania, usunięcia lub zmiany kolejności autorów artykułów zaakceptowanych do publikacji.

Przed publikacją zaakceptowanego artykułu. Prośba o zmianę, usunięcie lub dodanie autora zaakceptowanego artykułu przed publikacją musi być przesłana do Redakcji przez autora odpowiedzialnego za korespondencję i zawierać: (a) powód usunięcia, dodania, zmiany kolejności autorów, (b) pisemne (e-mail, fax, list) potwierdzenie przez autorów zgody na zmianę. Dodatkowo w wypadku dodania lub usunięcia autora – potwierdzenie tego autora.

Prośby zgłoszone przez autorów innych niż odpowiedzialnego za korespondencję będą przesyłane do autora odpowiedzialnego za korespondencję, zgodnie z procedurą powyżej.

Uwaga: opublikowanie artykułu online zostanie wstrzymane do czasu uzgodnienia składu autorów.

Po publikacji. Prośby o dodanie, usunięcie lub zmianę kolejności autorów podlegają takiej samej procedurze i zasadom, jak w wypadku powyżej, ale skutkują publikacją erraty.

 

 

Zrzeczenie się odpowiedzialności

 

Redaktor Naczelny wraz z Radą Programową czasopisma podejmują starania, aby niezgodne z aktualnym stanem wiedzy informacje, opinie lub stwierdzenia nie zostały opublikowane w czasopiśmie. Trzeba jednak wyraźnie podkreślić, że za dane i opinie, pojawiające się w artykułach  i za treść reklam odpowiadają  odpowiednio: autorzy i sponsorzy oraz reklamodawcy. Dlatego też Redaktor Naczelny i Rada Programowa nie ponoszą odpowiedzialności za konsekwencje niedokładnych lub wprowadzających w błąd fałszywych  informacji, opinii czy stwierdzeń. Redakcja dokłada wszelkich starań, aby dawki leków oraz inne jednostki miary były prawidłowo przedstawione. Mimo to sugeruje czytelnikom, aby metody i techniki  związane z zażywaniem  leków lub z innymi  sposobami leczenia, opisanymi w „Alkoholizmie i Narkomanii/Alcoholism and Drug Addiction”  weryfikowali w oparciu o informacje  zawarte w literaturze producentów leków własnego  kraju.

 

 

Przyjmowanie artykułu

Artykuły przyjmowane są wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem panelu redakcyjnego znajdującego się na stronie internetowej wydawnictwa Elsevier

www.ees.elsevier.com/alkona

Autor zostanie poprowadzony w systemie i poinstruowany, jak dodać artykuł oraz załączyć pliki drogą elektroniczną. System automatycznie konwertuje pliki źródłowe do formatu PDF, który jest wykorzystywany w procesie recenzji. Pliki źródłowe pozostają jednak w systemie, ponieważ są niezbędne do dalszych procesów redakcyjnych i produkcyjnych czasopisma. Cała korespondencja, włącznie z informacją od redaktora o decyzji i z prośbą o poprawienie artykułu, odbywa się automatycznie w systemie przez e-mail.

 

 

Deklaracja przy składaniu artykułu

 

Złożenie pracy oznacza, że:

a) artykuł nie był nigdy wcześniej publikowany (wyjątkiem są streszczenia lub części odczytów bądź prac doktorskich), zobacz:

http://www.elsevier.com/postingpolicy

 

b) artykuł nie jest zgłoszony do żadnej innej redakcji,

 

c) publikacja jest zaakceptowana przez wszystkich autorów  i przez odpowiednie władze jednostki, w której odbywało się badanie, i w wypadku przyjęcia  do publikacji nie ukaże się w tej samej postaci w innym czasopiśmie, również w formie elektronicznej, w języku angielskim lub innych językach, bez pisemnej zgody właściciela autorskich praw majątkowych.

 

Składając artykuł, wszyscy jego autorzy wyrażają zgodę na publikację pracy .  Oświadczenie pierwszego autora, że wszyscy współautorzy zapoznali się z pracą i wyrazili zgodę na jej publikację, jest również akceptowane.

 

 

Język artykułów

Autorzy zachęcani są do składania artykułów w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej (akceptowany jest tylko British English). Pierwszeństwo będzie przyznawane artykułom w obu wersjach językowych.

Autorom zainteresowanym odpłatnym tłumaczeniem tekstu redakcja proponuje pomoc. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres redakcji: ain@ipin.edu.pl

Odpłatne usługi w zakresie angielskiej wersji językowej prowadzi również wydawnictwo Elsevier. Autorom, którzy chcą uzyskać informacje na ten temat czy skorzystać z pomocy przed zgłoszeniem artykułu lub po jego zgłoszeniu, polecamy strony: http://webshop.elsevier.com/languageservices

http://support.elsevier.com

 

 

Procedura recenzowania artykułów

 

Artykuły są oceniane pod względem merytorycznym, ze szczególnym uwzględnieniem przyjętej metodologii, prezentacji wyników badania, oryginalności treści. Brak niezbędnych dokumentów lub nieprzygotowanie artykułu zgodnie ze standardami naszego czasopisma spowoduje odesłanie tekstu do autora  jeszcze przed procesem recenzyjnym. Umożliwi to autorowi przygotowanie tekstu we właściwej formie i skompletowanie dokumentów.

 

Otrzymane artykuły są poddane wstępnej ocenie przez redakcję.  Artykuły uznane za niezgodne z profilem czasopisma lub o nieodpowiednim poziomie merytorycznym są na tym etapie odrzucane.

 

Wszystkie prace badawcze, przeglądowe, monograficzne, opisy przypadków są recenzowane anonimowo przez 2 recenzentów. Redakcja zachęca autorów do podawania danych sugerowanych recenzentów (imię, nazwisko, adres e-mail), zastrzega sobie jednak prawo do wyznaczenia innych recenzentów.

 

Otrzymane prace nie będą wysyłane do recenzentów z tej samej placówki, z której pochodzą autorzy oraz do osób mogących pozostawać z nimi w konflikcie interesów. Recenzentom nie wolno wykorzystywać wiedzy na temat pracy przed jej publikacją.

 

Autor otrzymuje recenzję z prośbą o ustosunkowanie się do uwag recenzentów, wniesienie poprawek lub dokonanie proponowanych skrótów. Zakwalifikowanie pracy do druku następuje po otrzymaniu artykułu zawierającego zmiany sugerowane przez recenzentów i spełniającego wszystkie wymogi merytoryczne i formalne. Ostateczną decyzję w sprawie kwalifikacji do druku podejmuje Redaktor Naczelny.

 

Przy opracowaniu procedury recenzowania artykułów  redakcja korzystała z rekomendacji zawartych w publikacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, Warszawa 2011.

http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/4c384c6c6cb90b8ccd6303d2b27185d2.pdf

 

 

PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW

 

Podwójnie anonimowa recenzja (double-blind)

Redakcja stosuje podwójnie anonimową recenzję, co oznacza, że nie są ujawnione dane zarówno recenzenta, jak i autora. Więcej informacji na:

http://www.elsevier.com/reviewers/peer-test

 

Aby ułatwić proces recenzyjny, należy przygotować artykuł w następujący sposób:

- Strona tytułowa (z informacjami o autorach).  Strona ta powinna zawierać tytuł artykułu, nazwiska autorów i ich afiliacje oraz pełny adres autora – korespondenta , w tym telefon i adres e-mail.

- Tekst artykułu (bez informacji dotyczących autorów).

W głównej części pracy (w tym w piśmiennictwie, rycinach, tabelach i podziękowaniach) nie mogą znaleźć się żadne informacje identyfikujące autorów, takie jak nazwiska lub afiliacje.

 

 

Programy do edycji tekstu

Ważne jest, aby tekst był zachowany w macierzystym formacie procesora tekstu,  którego używał autor.  Tekst w układzie jednokolumnowym powinien być jak najprostszy– nieformatowany, bez wcięć akapitowych i bez przenoszenia wyrazów. Dozwolone jest np. używanie pogrubień, kursywy, indeksów górnych i dolnych. Należy unikać stosowania przypisów.

 

Przygotowując tabele autorzy proszeni są o stosowanie tylko jednego rodzaju obramowania do każdej tabeli. W wypadku tworzenia tabeli bez obramowania wymagane jest używanie tabulatorów, nie spacji, do oddzielenia kolumn. Elektroniczna wersja artykułu powinna być przygotowana w sposób typowy dla  manuskryptów (zobacz również instrukcje dostępne na stronie: http://www.elsevier.com/guidepublication).

 

Autorzy proszeni są o sprawdzenie, czy pliki źródłowe z rycinami, tabelami, grafikami są załączone wraz z artykułem, również przy przesyłaniu wersji poprawionej, czyli po uwzględnieniu uwag recenzentów. Więcej informacji znajduje się w części dotyczącej elektronicznych materiałów ilustracyjnych.

 

Prosimy o używanie funkcji sprawdzania pisowni i gramatyki w programach do edycji tekstu, by uniknąć niepotrzebnych błędów.

 

 

Struktura artykułu

 

Nadanie nadsyłanym tekstom właściwej formy i struktury jest obowiązkowe. Artykuły powinny być przygotowane zgodnie ze schematem przyjętym dla artykułów naukowych (z ograniczeniem do minimum dodatkowych podtytułów).

 

Prace oryginalne

Wprowadzenie.Uzasadnienie powodu podjęcia pracy (przegląd dotychczasowych osiągnięć w tej dziedzinie, waga problematyki) oraz sformułowanie celu artykułu/badania, hipotez i pytań badawczych.
Materiał i metoda. Szczegółowy opis materiału, zasad doboru i  metod badawczych umożliwiający powtórzenie badania przez innych.
Wyniki. Powinny być przedstawione na tyle szczegółowo, aby umożliwić krytyczną ocenę ich wartości przez czytelnika.
Dyskusja/Omówienie wyników. Wyniki omówione na tle dotychczasowych osiągnięć nauki, a także uwagi dotyczące ograniczeń przeprowadzonego badania, sugestie co do kierunków przyszłych badań.
Wnioski. Główne wnioski z badania, przedstawione w sposób jasny i zwięzły.

 

Prace przeglądowe

Wprowadzenie.Uzasadnienie celowości przedstawienia problematyki.
Poglądy. Krytyczny, opatrzony komentarzami, przegląd dostępnej wiedzy na podjęty temat.

Wnioski.

 

Prace kazuistyczne

Wstęp.Uzasadnienie celowości przedstawienia przypadku, opis dotychczasowej wiedzy dotyczącej omawianego przypadku oraz okoliczności, w jakich doszło do jego stwierdzenia.

Opis przypadku. Szczegółowe przedstawienie przypadku.

Komentarz.Omówienie wniosków i implikacji klinicznych przedstawionego przypadku.

Innego rodzaju prace powinny również mieć odpowiednie podtytuły, z wyraźnie zaznaczoną ich hierarchią ważności.

 

Aneksmoże zawierać dodatkowe szczegółowe opisy technik diagnostycznych lub terapeutycznych (nie umieszczone w części „Materiał i metoda”), a także kwestionariusze, skale lub inne narzędzia zastosowane w badaniu.

 

 

Strona tytułowa – niezbędne informacje

 

  • Tytuł w języku polskim i angielskimmożliwie adekwatnie, lecz najkrócej, oddający treść pracy (bez stosowania skrótów i formuł matematycznych).
  • Imię i nazwisko autora/autorów (nie inicjały imion).
  • Nazwa i adres instytucji, w której pracują autor/autorzy; jeśli autor prowadzi praktykę prywatną lub nie pracuje trzeba podać miasto (i ew. kraj). Afiliacje wszystkich autorów powinny być wskazane przez kolejną cyfrę w indeksie górnym zaraz po nazwisku autora oraz przy właściwej nazwie instytucji.

Wskazane jest podanie adresów pocztowych oraz e-mailowych każdego z autorów.

  • Autor–korespondentpowinien być jasno wskazany, gdyż będzie on otrzymywał korespondencję na każdym etapie procesu redakcyjnego i przygotowania artykułu do druku,  jak również po jego opublikowaniu.

Proszę podać pełny adres (z kodem pocztowym), numer telefonu i ew. faxu (z numerem kierunkowym kraju i miasta), e-mail. Dane te muszą być aktualne.

·         Aktualny/stały adres.Jeżeli autor zmienił miejsce zamieszkania po złożeniu artykułu lub przebywał tymczasowo w miejscu, w którym było wykonywane badanie, obecny (lub stały) adres może być podany w przypisie. Jednak afiliacja, czyli informacja o miejscu przeprowadzenia badania pozostaje jako główna.

 

 

Streszczenie

 

Streszczenie w wersji angielskiej i polskiej powinno zawierać 200–250 słów i być tak skonstruowane, aby mogło funkcjonować samodzielnie. W związku z tym autorzy  są proszeni o niepowoływanie się na literaturę, jeżeli jednak jest to niezbędne, należy podać nazwiska autorów oraz rok wydania. Należy również unikać niestandardowych lub rzadko używanych skrótów, lecz jeśli okaże się to niemożliwe,  muszą być zdefiniowane w streszczeniu przy pierwszym ich przywołaniu.

 

Obowiązująca struktura streszczenia:

- dla prac oryginalnych: wprowadzenie (cel), metoda, wyniki, dyskusja, wnioski,

- dla prac przeglądowych – wprowadzenie (cel), poglądy, wnioski,

- dla prac kazuistycznych – cel, opis przypadku, komentarz.

 

Streszczenie powinno być włączone do tej części pracy, która nie zawiera informacji identyfikującej autorów.

 

 

Słowa kluczowe. Od 3 do 6 słów w wersji angielskiej i polskiej; nie powinny być one powtórzeniem słów zawartych w tytule. W artykułach medycznych redakcja sugeruje stosowanie terminów według Index Medicus (Medical Subject Headings) http://www.nlm.nih.gov/mesh/meshhome.htmlWersja polska: http://slownik.mesh.pl/

Zaleca się ostrożność w stosowaniu skrótów: można je podać tylko wówczas, jeśli są głęboko zakorzenione w terminologii danej dziedziny wiedzy.

 

 

Podziękowania należy traktować, jako formę uznania dla instytucji lub osób, które umożliwiły wykonanie badania lub udzieliły innego rodzaju pomocy, ale ich wkład nie pozwala na uznanie ich za współautorów.

Podziękowania autorskie należy umieścić w oddzielnej sekcji i tylko na stronie tytułowej.

 

 

Skróty.Każdy skrót zarówno polski, jak i angielski powinien być rozwinięty w momencie pierwszego użycia – w streszczeniu, ale także osobno w tekście głównym, np. „Instytut Psychiatrii i Neurologii (IPiN)”. Skróty w całym artykule powinny być spójne. W wypadku większej ich liczby  można  zamieścić „Wykaz skrótów”.

 

 

Materiał ilustracyjny

 

W artykułach w języku polskim tytuły tabel, rysunków, wykresów i innych ilustracji muszą być przygotowane w języku polskim i angielskim. Również teksty w kolumnach i wierszach tabel oraz wszelkie inne dane, umożliwiające osobie, która nie zna języka polskiego zrozumienie przedstawionego materiału ilustracyjnego.  Cały materiał ilustracyjny (tabele, wykresy, ryciny) powinien być omówiony i przywołany w tekście, np. „jak wynika z tab. I ...” lub w nawiasie: „Tab. 1, Ryc. 1”.

 

W postaci elektronicznej

 

Główne zasady

·         Rysunki, wykresy, zdjęcia należy załączać w formacie TIFF (lub JPEG), EPS (lub PDF), a także pliki MS Office i z wysoką rozdzielczością.

·         Akceptowany rodzaj czcionki to: Arial, Courier, Times New Roman, Symbol.

·         Materiały graficzne powinny być ponumerowane zgodnie z kolejnością ukazywania się w tekście  – ryciny cyframi arabskimi, tabele rzymskimi.

·         Lista tytułów ilustracji powinna znajdować się w oddzielnym pliku.

·         Każda ilustracja musi być załączona jako odrębny plik.

 

Szczegóły instrukcji dotyczącej elektronicznych materiałów ilustracyjnych dostępne są na http://www.elsevier.com/artworkinstructions

 

Zachęcamy do przeczytania informacji znajdujących na tej stronie. Poniżej kilka zaleceń:

 

Nie należy

·         przesyłać plików GIF, BMP, PICT, WPG (mają one niską liczbę pikseli i ograniczony zestaw kolorów);

·         przesyłać plików o małej rozdzielczości;

·         załączać grafik, które są zbyt duże ze względu na swoją zawartość.

 

Podpisy do ilustracji

Autor powinien załączyć w oddzielnym pliku (nie przy rycinach) spis podpisów  do każdej z ilustracji (w języku polskim i angielskim). Podpis ma zawierać zwięzły tytuł (nie wewnątrz ryciny) i opis ilustracji. Tekst  wewnątrz samej ilustracji powinien być sprowadzony do minimum,  lecz wszystkie użyte tu symbole i skróty wyjaśnione.

 

 

Tabele

Numery tabel powinny być zgodne z kolejnością pojawiania się w artykule. Wszystkie wyjaśnienia dotyczące prezentowanych w tabeli wyników  umieszcza się pod tabelą. Należy unikać pionowych separatorów. Prosimy o nie załączanie dużej liczby tabel oraz by informacje w nich zawarte nie powtarzały rezultatów opisanych w artykule, lecz stanowiły ich uzupełnienie.

 

 

Piśmiennictwo

 

Cytowanie w tekście.Pozycje piśmiennictwa powinny być podane w kolejności cytowania w pracy i ponumerowane zgodnie z tym porządkiem (cyfry arabskie). W tekście numery cytowanych pozycji należy umieścić w nawiasie kwadratowym. W przypadku cytatów w nawiasie oprócz numeru pozycji należy po dwukropku podać numer strony, np. [3: 52].

 

Pozycje przywołane w tekście muszą pokrywać się z listą piśmiennictwa na końcu artykułu i odwrotnie. Lepiej nie powoływać się na niepublikowane do tej pory wyniki badań i osobiste wypowiedzi, jeśli jednak  jest to konieczne, można je odnotować tylko w artykule. Jeżeli takie pozycje zostaną wprowadzone do spisu piśmiennictwa, powinny być podane zgodnie ze standardami  obowiązującymi w czasopiśmie i zawierać substytut daty publikacji, informację „Niepublikowane wyniki badań” lub „Osobiste wypowiedzi”. Pozycja piśmiennictwa z adnotacją „in press” oznacza, że artykuł został przyjęty do publikacji.

 

Cytowanie stron internetowych.W przypadku powoływania się na strony internetowe, wymóg minimalny to podanie w spisie piśmiennictwa adresu URL i daty ostatniego korzystania ze strony. Należy też podać dodatkowe informacje, jeżeli to możliwe, np. DOI, nazwiska autorów tekstu, daty, odniesienia do materiałów źródłowych. Referencje dotyczące stron internetowych powinny być włączone do piśmiennictwa.

 

Piśmiennictwo w numerze specjalnym.Autor powinien upewnić się, że słowa „ten numer” są dodane do każdej pozycji piśmiennictwa (i cytowań w tekście) odnoszącej się do innych artykułów w tym samym numerze specjalnym.

 

Styl piśmiennictwa.Każda pozycja piśmiennictwa (pisana od nowego wiersza) powinna zawierać nazwisko autora/autorów, pierwsze litery imienia/imion, tytuł pracy oraz rok. W pracy zbiorowej należy wymienić maksimum6 autorów, a pozostałe nazwiska  zastąpić zwrotem „i wsp.” w wersji polskiej lub „et al.” w wersji angielskiej. Wprzypadku książki trzeba podać miejsce wydania i wydawcę, w przypadku artykułu w czasopiśmie – nazwę czasopisma, jego numer i strony.

Uwaga! Nazwę czasopisma podajemy w skrócie

 

Przykłady piśmiennictwa

  • książkaGoodman LS, Gilman A.  Goodman and Gilman's The Pharmacological Basis of Theraputics, 9 wyd. NewYork: McGraw-Hill; 1996.
  • książka pod redakcjąCacioppo JT, Tassinary LG. (red) Principles of Psychophysiology: physical, social and inferential elements. New York: Cambridge University Press; 1990.
  • cytowany rozdział książki pod redakcjąDrummond DC, Tiffany ST, Glautier S, Remington B. Cue exposure in understanding and treating addictive behaviour. W: Drummond DC, Tiffany ST, Glautier S, Remington B (red) Addictive Behaviours: Cue Exposure Theory and Practice. London: John Wiley & Sons; 1995, p.1-17.
  • czasopismoCarrol ME, Comer SD.  Animal models of relapse. Exp Clin Psychopharm, 1996; 4: 11-8.

Prosimy zwrócić uwagę na sposób podawania stron 11–8, 233-5, 233-45.

 

 

Źródła skrótów czasopism

Skróty tytułów czasopism powinny być zgodne z listą skrótów Index Medicus http://www.nlm.nih.gov/archive/20130415/tsd/serials/lji.html

Lista skrótów słów tytułów: http://www.issn.org/2-22661-LTWA-online.php

 

 

Lista kontrolna

Lista kontrolna będzie przydatna podczas ostatniego sprawdzania artykułu przed wysłaniem go do czasopisma. Prosimy uważnie prześledzić każdą pozycję i upewnić się, że  przygotowana praca zawiera następujące elementy.

1. Jeden z autorów został wyznaczony jako odpowiedzialny za korespondencję i podano jego dane kontaktowe:

• e-mail,

• pełny adres pocztowy,

• numery telefonów i ew. faksu.

2. Wszystkie niezbędne pliki zostały przesłane i zawierają:

• słowa kluczowe,

•  podpisy pod wszystkimi rysunkami,

• wszystkie tabele (w tym tytuł, opis, przypisy).

3. Ponadto:

• praca została sprawdzona pod względem poprawności językowej i ortografii,

• piśmiennictwo jest w formacie odpowiednim  dla tego czasopisma,

• wszystkie pozycje ze spisu piśmiennictwa są cytowane w tekście i na odwrót,

• uzyskano pozwolenie na korzystanie z materiałów chronionych prawem autorskim z innych źródeł (w tym z Internetu),

• kolory rycin są wyraźnie zaznaczone, aby mogły być reprodukowane.

 

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy odwiedzić stronę obsługi klienta wydawnictwa Elsevier: http://support.elsevier.com

 

 

PO AKCEPTACJI ARTYKUŁU DO PUBLIKACJI 

 

Korzystanie z Digital Object Identifier (DOI)

Numer DOI służy do cytowania i jako link do dokumentów elektronicznych. DOI składa się z unikatowego alfanumerycznemu ciągu znaków, który jest przypisany do dokumentu przez wydawcę po pierwszej publikacji elektronicznej. Przypisane DOI nigdy się nie zmienia; jest zatem idealnym sposobem powoływania się na dokument, w szczególności na artykuły „w druku”(„in press"), ponieważ nie mają one jeszcze pełnych danych bibliograficznych. Przykład poprawnie nadanego DOI (w formacie URL, artykuł w czasopiśmie Physics Letters B): http://dx.doi.org/10.1016/j.physletb.2010.09.059

W przypadku użycia DOI jako linku do strony internetowej, można mieć gwarancję, że link pozostanie niezmieniony.

 

 

Korekta autorska

Autor odpowiedzialny za korespondencję otrzyma egzemplarz pracy do korekty w formacie PDF. Elsevier udostępnia wersję PDF, na której można nanosić poprawki w formie komentarzy; potrzebny jest do tego program Adobe Reader w wersji 10 (lub nowszej) dostępnej za darmo na stronie: http://get.adobe.com/reader

Instrukcja dotycząca sposobu opisywania plików PDF będzie załączona do e-maila z korektą (również jest dostępna online). Dokładne wymagania systemowe podane są na stronie Adobe: http://www.adobe.com/products/reader/tech-specs.html

 

Jeśli autor nie chce korzystać z funkcji komentowania w ramach  PDF, można listę poprawek (w tym odpowiedzi na pytania formularza) zapisać według wzoru:

np.34 wiersz, jest: ............, powinno być: ............. i odesłać w wiadomości e-mailowej.

 

Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie jest to możliwe, należy zaznaczyć poprawki i inne uwagi  (łącznie z odpowiedziami na pytania formularza) na wydruku korekty i odesłać faksem lub zeskanować i wysłać e-mailem.

Korekta dotyczy tylko sprawdzania składu, edycji, kompletności i poprawności tekstu, tabel i rysunków. Istotne zmiany w pracy przyjętej do druku będą rozpatrywane na tym etapie tylko za zgodą Redakcji. Prosimy odesłać korektę w ciągu 48 godzin. Wszystkie poprawki należy wysyłać do nas w jednym pliku, dodatkowe uwagi mogą nie zostać uwzględnione. Za korektę autorską wyłącznie odpowiadają autorzy.

Należy pamiętać, że Elsevier może przystąpić do publikacji artykułu, jeśli nie uzyskano odpowiedzi w wymaganym czasie.

 

Nadbitki

Autor odpowiedzialny za korespondencję, bez żadnych kosztów, otrzyma artykuł w pliku PDF drogą e-mailową.

Nadbitki artykułu można zamówić – za dodatkową opłatą – za pośrednictwem formularza zamówienia dodruku, który jest przesyłany, gdy artykuł zostanie zaakceptowany do druku.

Zarówno autor odpowiedzialny za korespondencję, jak i współautorzy artykułu mogą zamówić jego nadbitki  bez ograniczeń czasowych w Dziale Obsługi Klienta Elsevier(j.soltyk@elsevier.com).

 

 

DODATKOWE PYTANIA

Odpowiedzi na pytania dotyczące składania artykułów (w tym elektronicznego) można znaleźć na stronie internetowej czasopisma. Dane kontaktowe w związku z pytaniami powstałymi po akceptacji artykułu, zwłaszcza tymi odnoszącymi się do korekty, poda wydawca. Można śledzić na jakim etapie jest zaakceptowany artykuł na stronie:

http://www.elsevier.com/trackarticle

 

Można również znaleźć odpowiedzi na swoje pytania na stronie Frequently Asked Questions

http://help.elsevier.com/app/answers/list/p/7923

 

i/lub skontaktować się z obsługą klienta wydawnictwa Elsevier przez http://support.elsevier.com

 

 
Jeśli wyszukasz anat* wtedy wyszukiwarka znajdzie słowa zaczynające się na anat, na przykład anatomia.